Barnevernsak

Gangen i en barnevernssak – dette bør du vite

Å navigere seg gjennom en barnevernssak kan være en utfordrende og følelsesladet prosess for alle involverte parter. Her er en oversikt over gangen i en typisk barnevernssak, slik at du kan forberede deg på hva som kan komme.

Bekymringsmelding

En barnevernssak starter når barnevernet mottar en bekymringsmelding. Bekymringsmeldingen kan komme fra en rekke instanser, inkludert barnehage, skole, helsepersonell, politi eller privatpersoner.

Barneverntjenesten skal gjennomgå innkomne bekymringsmeldinger snarest, og senest innen en uke fra de er mottatt, jfr. barnevernsloven § 2-1 første ledd. Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for å iverksette tiltak etter barnevernsloven, skal barneverntjenesten undersøke forholdet, jfr. § 2-2.

 

Undersøkelsesfasen

Hvis det er besluttet å undersøke saken nærmere, går saken inn i en undersøkelsesfase. I denne fasen skal barneverntjenesten lage en plan for å undersøke barnets helhetlige omsorgssituasjon og behov. Som ledd i undersøkelsen kan barnevernet innhente komparentopplysninger fra relevante instanser som kan ha informasjon om barnet og foreldrene. Dette kan for eksempel være barnehage, skole, helsepersonell eller politi. Barneverntjenesten kan også komme på hjemmebesøk, og snakke med barnet bekymringsmeldingen gjelder.


I ny barnevernslov som trådte i kraft 1.januar 2023 er det gitt hjemmel til å vedta utredning av omsorgssituasjonen til barn i alderen 0 til 6 år som døgnbasert opphold, i senter for foreldre og barn, dersom foreldrene samtykker. Dersom foreldrene ikke samtykker, kan barneverns- og helsenemnda pålegge utredning i senter for foreldre og barn, jfr. barnevernsloven § 2-3 andre ledd.


Undersøkelsen skal være avsluttet innen tre måneder. Fristen kan imidlertidig utvides til inntil seks måneder, jfr. barnevernsloven § 2-2 andre ledd.  

 

Barnets rett til medvirkning

Barnet er en viktig aktør i barnevernssaken. Barn som er i stand til å danne seg egne meninger, har rett til å medvirke i alle forhold som vedrører barnet. Dersom barnet ønsker det, kan barnet ha med seg en tillitsperson i samtaler med barnevernet. Barneverntjenesten skal vektlegge barnets synspunkter i samsvar med barnets alder og modenhet.


Det er viktig å merke seg at barneverntjenesten, i forkant av barnesamtalen, skal informere barnet om hva opplysningene fra barnet kan brukes til, og hvem som kan få innsyn i opplysningene, jfr. barnevernsloven § 1-4 andre ledd.

 

Avslutning av undersøkelsen

Undersøkelsen avsluttes ved at barneverntjenesten vedtar ett av følgende:

a) henlegger saken
b) henlegger saken med mulighet for ny undersøkelse
c) vedtak om å iverksette tiltak
d) sende begjæring om tiltak til barneverns- og helsenemnda

 

Hjelpetiltak - tiltaksfasen

Hvis det er besluttet at det er behov for tiltak, går saken inn i tiltaksfasen. Iverksettelse av hjelpetiltak krever samtykke fra foreldrene, men kan også pålegges av barneverns- og helsenemnda, jfr. barnevernsloven § 3-4.  


Eksempler på noen hjelpetiltak familien kan tilbys:

  • Råd og veiledning
  • Støttekontakt
  • Besøkshjem
  • Anmeldte og uanmeldte hjemmebesøk
  • Økonomisk støtte
  • Opphold på familiesenter/senter for foreldre og barn
  • Foreldreveiledningsprogrammer, for eksempel COS-P (Circle of Security), ICDP (International Child Development Programme) og PMTO (Parental Management Training Oregon)

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med en barnevernsadvokat.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Vi er her for å hjelpe deg med å forstå dine rettigheter og finne den beste løsningen for deg og din familie. Sammen kan vi jobbe mot det beste resultatet for alle involverte parter.


Les denne artikkelen
for å få med deg hvordan en barnevernsadvokat kan bistå deg gjennom hele prosessen i en barnevernssak.  

 

Har du spørsmål eller behov for advokatbistand, kan du ta kontakt via kontaktskjema på nettsiden, ringe + 47 918 07 911 eller send e-post til post@casus.no

0
Feed