Overvåkningskamera

Samvær under tilsyn

Domstolen kan etter barneloven §§ 43 og 43 a pålegge samvær under tilsyn. Tilsyn innebærer at det er en annen person til stede under samvær mellom deg og ditt barn. 

Ved offentlig oppnevnt tilsynsfører finnes det to ulike former for tilsyn; beskyttet og støttet tilsyn.

I foreldretvister kan det være aktuelt i en periode å fastsette samvær med tilsyn. Dette kan være begrunnet i påstander om rus, vold eller psykiske lidelser som kan skape utrygghet for barnet. Hensynet bak tilsynsmekanismen er barnets beste.

Tilsynsfører kan være en person som partene og barnet kjenner. Dette er anbefalt da det skaper en trygghet for barnet. Dersom retten finner det særlig påkrevd kan retten pålegge det offentlige å føre tilsyn under samvær. Under redegjøres det nærmere for de ulike typene offentlig tilsyn.

‍Beskyttet tilsyn‍

Der det er nødvendig med et begrenset samvær og det foreligger alvorlige bekymringer kan det fastsettes samvær med beskyttet tilsyn. Ved beskyttet tilsyn vil det være behov for tilsyn under hele samværet.

Formålet er å beskytte barnet, men også å skape trygghet under samvær for barnet. Tilsynspersonen skal oppnevnes fra den kommunale barneverntjeneste

Samværsomfanget kan ikke overstige 16 timer i løpet av et år. Året beregnes fra første gjennomførte samvær, og følger ikke et kalenderår.

‍Støttet tilsyn‍

Dette er et mindre inngripende tilsyn enn ett beskyttet tilsyn. Her vil det nødvendigvis ikke være behov for at samværet overvåkes hele tiden. Støttet tilsyn fastsettes der det eksempelvis er store konflikter mellom foreldrene, der barnet har en svekket relasjon til samværsforelderen, eller at barnet blir involvert i foreldrekonflikten.

Denne ordningen anses å være mer fleksibel da tilsynsførers rolle ikke er å overvåke, men veilede og støtte samværsforelderen.

Samværsomfanget kan ikke overstige 32 timer i løpet av et år. Det er Barne- ungdoms- og familieetaten (Bufetat) som har ansvaret for å gjennomføre det støttede tilsynet.

Denne artikkelen er skrevet av advokat Zartash Bashir. Ta gjerne direkte kontakt på e-post bashir@casus.no eller på telefon 918 07 911 for en uforpliktende samtale.

0
Feed