barn

Samvær med fosterhjemsplassert barn ble doblet

Etter de seneste avgjørelsene fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) og Norges Høyesterett på barnevernsområdet ble Casus kontaktet av en klient som ønsket vurdering av om det var mulig å få økt samvær med sitt fosterhjemsplasserte barn.

Etter en gjennomgang av fylkesnemndas og tingrettens tidligere avgjørelser ble det vurdert at klienten hadde krav på mer samvær med sønnen.

 

Casus fremsatte krav om samværsøkning. I brevet ble barneverntjenesten bedt om å oversendes saken til fylkesnemnda innen lovens frist på tre måneder, dersom kravet ikke ble tatt til følge.

 

Barneverntjenesten var positive til å øke samværet, men ønsket nærmere samtale med far. Det ble besluttet å avholde samvær utover de minimumssamvær som var fastsatt i fylkesnemndas vedtak for å vurdere eventuell belastning for gutten.

 

Samværene ble vurdert som gode for gutten. Det ble ikke registrert noen unormale reaksjoner. Barneverntjenesten vurderte fars samværskompetanse som god. Dette og at gutten selv ønsket flere samvær med sin far var avgjørende for at barneverntjenesten økte samværene fra 4 til 8 ganger per år. Timeantallet ble økt fra 4 til 6 timer.  

0
Feed