Ny barnevernslov fra 1.januar 2023

Den nye barnevernsloven skal bidra til økt fokus på forebyggende arbeid og tidlig innsats. Det er viktig å forebygge omsorgssvikt, og loven skal bidra til bedre overordnet ledelse av barneverntjenesten. Under følger noen av hovedpunktene i den nye barnevernsloven.

Kompetansekrav

For ansatte i barneverntjenesten er det innført krav om barnevernfaglig master eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå. I § 15-6 første og andre ledd fremgår følgende: 

 

"Personell i barnevernstjenesten som skal utføre oppgaver etter § 15-3 tredje ledd, skal fra 1. januar 2031 oppfylle ett av følgende vilkår:

a. barnevernsfaglig mastergrad eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå
b. relevant bachelorutdanning dersom det innen 1. januar 2031 kan dokumenteres minst fire års arbeidserfaring fra barnevernet i tillegg til at det er gjennomført en barnevernsfaglig eller annen relevant videreutdanning med minst 30 studiepoeng.

Bestemmelsen gjelder også for barnevernstjenestens leder og lederens stedfortreder, for sakkyndige som barnevernstjenesten har engasjert etter § 2-2, og for personell som bistår barnevernstjenesten med utredning som barne-, ungdoms- og familieetaten tilbyr etter § 16-3 fjerde ledd bokstav a."

 

Forsvarlig saksbehandling

Som følge av de seneste års avgjørelser fra EMD har barn og foreldres rett til familieliv blitt tydeliggjort i barnevernssaker, og lovverket. I den nye barnevernsloven stilles det tydeligere krav til dokumentasjon av de faglige vurderingene, og til begrunnelsen for barneverntjenestens avgjørelser.

 

Fokus på forebyggende arbeid

I den nye barnevernsloven er det fokus på forebyggende arbeid og tidlig innsats. Lovendringene skal, gjennom å forbedre den overornede styringen og ledelsen av barneverntjenesten, sikre at kommunenes ansvar for å forebygge omsorgssvikt opprettholdes.

 

Involvering av begge foreldre

Barnet helhetlige omsorgssituasjon er skal undersøkes. Dette innebærer at undersøkelsen skal omfatte både i det hjemmet der barnet bor fast, og i samværshjemmet.

 

Samvær etter omsorgsovertakelse

I flere saker for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) og Høyesterett har spørsmålet om samvær vært sentralt. Den nye barnevernsloven understreker at samvær skal baseres på en konkret vurdering. 

0
Feed