Med hjelp fra Casus ble klientens skjevdelingskrav akseptert

Partene var enige om skjæringstidspunktet, boets aktiva/passiva, hvem som skulle overta hva, samt verdsettelsen av eiendelene.

Tvistepunktet i saken var om vår klient kunne kreve skjevdeling av innskutt egenkapital ved kjøp av boligen. Klientens egenkapital utgjorde cirka 17 % av kjøpesummen. Skjevdelingskravet ble bestridt av motparten under henvisning til at hele kjøpesummen var finansiert med felleseiemidler.

 

Casus ba klienten om å fremskaffe dokumentasjon på at klienten hadde sparepenger før ekteskapet ble inngått, samt at disse sparepengene ble brukt som egenkapital ved boligkjøpet. Klienten innhentet dokumentasjon fra sin bank og eiendomsmeglerforetaket som var ansvarlig for boligsalget. Med dokumentasjonen ble det påvist at egenkapitalen som ble benyttet ved boligkjøpet stammet fra midler klienten hadde på sin sparekonto før ekteskapsinngåelsen. Midlene var således ikke felleseiemidler.  Skjevdelingskravet ble etter dette akseptert.

0
Feed