Gravstøtter

Hvordan skrive testament

Når du skal skrive testament er det viktig å påse at arvelovens strenge formkrav for å opprette testament blir overholdt. For at et testament skal være gyldig må følgende vilkår være oppfylt:

1. Testator må ha fylt 18 år

Det er et vilkår at den som skal opprette et testament (testator) må ha fylt 18 år, jfr. arveloven § 48.


2. Skriftlighet

Testament må opprettes skriftlig, jfr. arveloven § 49. I særlig tilfeller kan det gjøres unntak fra skriftlighetskravet, for eksempel ved opprettelse av nødtestament etter § 51.


3. To testamentsvitner

I henhold til § 49 skal det være to testamentsvitner som testator har godkjent. Testamentsvitnene må ha fylt 18 år og ikke være «…sinnssjuke eller i høg grad av hemma sjeleleg utvikling eller i høy grad sjeleleg svekte», jfr. § 52.

Vitnene skal være til stede sammen og må være klare over at de underskriver et testament.

Testamentsvitnene skal heller ikke være inhabile, jfr. arveloven § 61.


4. Testator må signere eller vedkjenne seg sin underskrift

Testator skal mens vitnene er til stede skrive under testamentet eller vedkjenne seg sin underskrift, jfr. § 49.


5. Kan formkravene fravikes?


Formkravene kan kun fravikes dersom det oppstår en brå og uforventet sykdom eller en nødsituasjon som nødvendiggjør at det må opprettes et testament raskt, jfr. § 51. Arveloven åpner da opp for at det kan opprettes et nødtestament. Et slikt testament kan både være skriftlig eller muntlig. Testator kan opprette muntlig nødtestament og meddele sin siste vilje til to vitner. Testator kan også opprette testamentet skriftlig ved å skrive sin vilje på et ark som han signerer uten nærvær av vitner.

Her er det viktig å huske på at dersom hindringen er bortfalt, må testator opprette testament på vanlig måte. Dersom dette ikke er gjort innen tre måneder vil nødtestamentet bortfalle, jfr. § 51 tredje ledd.

 

 

Denne artikkelen er skrevet av advokat Zartash Bashir. Ta gjerne direkte kontakt på e-post bashir@casus.no eller på telefon 918 07 911 for en uforpliktende samtale. 

0
Feed