Barn som blir løftet

Gjenforent med biologisk mor etter to år i fosterhjem

Spedbarnet ble plassert utenfor hjemmet da det var halvannen uke gammelt, og hadde bodd i fosterhjemmet i cirka to år da mor tok kontakt med Advokatfirmaet Casus, med anmodning om bistand til å kreve tilbakeføring. 

Fylkesnemndas vurdering i omsorgsovertakelsesvedtaket var at mor ikke maktet å ivareta sitt eget barn på en forsvarlig måte, grunnet egne utfordringer.

 

Mor jobbet over tid med seg selv og hadde tett kontakt med advokat Bashir gjennom hele prosessen. Da mors omsorgsevne ble vurdert til å være hevet til et forsvarlig nivå, ble det på vegne av mor fremsatt krav om tilbakeføring. Fylkesnemnda fattet vedtak om at barnet skulle tilbakeføres til mor. Fra fylkesnemndas begrunnelse gjengis følgende:

 

"Nemnda finner det kvalifisert sannsynlig at mor fremover vil gi barnet forsvarlig omsorg. X har vist god utvikling siden 2020, da omsorgsovertakelse ble vurdert nødvendig, slik at tilbakeføring i dag er riktig.

Mor har samarbeidet godt med barneverntjenesten, mottatt og nyttiggjort seg veiledning fra tiltaket siden mars 2021.Hun har vist evne til refleksjon, blant annet ved å uttrykke bekymring for at samværet har vært stressende for barnet. Under omfattende samvær har hun vist seg fokusert, inntonet og sensitiv, og gitt nødvendig rom for relasjonen mellom fostermor og barnet. Det har vært god og konsistent utvikling både hos mor og i samværskvaliteten.

 

I sum finner nemnda at tilbakeføring til mor er til barnets beste. Tilknytningen mellom mor og barn har vokst seg sterkere gjennom samvær og etter at barnet rent faktisk flyttet til mor i begynnelsen av april. Det følger både av EMK artikkel 8 og barnevernloven § 4-21 at det er riktig resultat i saken."


Advokatfirmaet Casus bistår familier over hele landet som ønsker gjenforening med sine barn. Ta kontakt via kontaktskjemaet her eller ring på 918 07 911 for en uforpliktende samtale.

0
Feed