Med hjelp fra Casus ble klientens skjevdelingskrav akseptert

Partene var enige om skjæringstidspunktet, boets aktiva/passiva, hvem som skulle overta hva, samt verdsettelsen av eiendelene. Tvistepunktet i saken var om vår klient kunne kreve skjevdeling av innskutt egenkapital ved kjøp av boligen.


Klientens egenkapital utgjorde cirka 17 % av kjøpesummen. Skjevdelingskravet ble bestridt av motparten under henvisning til at hele kjøpesummen var finansiert med felleseiemidler.


Casus anmodet klienten om å fremskaffe dokumentasjon på at klienten hadde sparepenger før ekteskapet ble inngått, samt at disse sparepengene ble brukt som egenkapital ved boligkjøpet.


Klienten innhentet dokumentasjon fra sin bank og eiendomsmeglerforetaket som var ansvarlig for boligsalget. Med dokumentasjonen ble det påvist at egenkapitalen som ble benyttet ved boligkjøpet stammet fra midler klienten hadde på sin sparekonto før ekteskapsinngåelsen. Midlene var således ikke felleseiemidler. Kontoutskrift fra klientens bank og spesifisert oppgjørsstilling og bokføringsbilag for innbetaling av egenkapital på meglers klientkonto dokumenterte at sparepengene ble benyttet som egenkapital. Midlene var klart i behold og kunne skjevdeles. Skjevdelingskravet ble etter dette akseptert.

Kontakt oss

Trenger du advokat? Send oss en uforpliktende henvendelse. Vi er alltid tilgjengelig og svarer raskt.

Svargaranti på 3 timer dersom henvendelsen er sendt mellom 06.00-21.00.

Takk for at du tok kontakt med oss.
Vi svarer deg om kort tid.
Ops! En feil skjedde ved innsending av skjema, vennligst prøv igjen