Vilkårene for omsorgsovertakelse

Utgangspunktet i barnevernloven er at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre. Barnevernloven § 4-12 første ledd er unntak fra det biologiske prinsipp, og gir kommunen rettslig hjemmel til å kreve omsorgsovertakelse.

Etter bestemmelsens bokstav a kan det treffes vedtak om omsorgsovertakelse dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen barnet får, eller alvorlige mangler ved den personlige kontakt og trygghet som barnet trenger etter sin alder og utvikling. Det kan også kreves omsorgsovertakelse etter bokstav b, c og d i § 4-12 første ledd.

Selv om grunnvilkåret nevnt over er oppfylt, kan det bare treffes vedtak om omsorgsovertakelse dersom det er nødvendig ut fra den situasjon barnet befinner seg i. Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak, jfr. barnevernloven § 4-12 andre ledd. Det er ytterligere et vilkår at vedtak om omsorgsovertakelse må være til barnets beste, jfr. lovens § 4-1.

Kontakt oss

Trenger du advokat? Send oss en uforpliktende henvendelse. Vi er alltid tilgjengelig og svarer raskt.

Svargaranti på 3 timer dersom henvendelsen er sendt mellom 06.00-21.00.

Takk for at du tok kontakt med oss.
Vi svarer deg om kort tid.
Ops! En feil skjedde ved innsending av skjema, vennligst prøv igjen