Samlivsbrudd – hver deres vei, men hva skjer med barna?

Ved samlivsbrudd så er kanskje det vanskeligste valget hvor barnet skal bo fast og hvor mye samvær den andre forelderen skal ha. Dette er særlig vanskelig der barna er små og ikke kan uttrykke egen mening. Foreldrene skal i slike tilfeller avgjøre hva som er til barnets beste. Dette kan for mange oppleves som vanskelig da begge foreldrene tilstreber barnets beste men ikke blir enige.

Foreldrene er ofte uenige om hvor barnet skal bo fast og må derfor ha hjelp for å løse dette. Ofte vil partene til domstolen for å løse tvisten. Det er mange følelser involvert i slike saker, og det er vanskelig å holde tanker og følelser adskilt når man står midt i et brudd.

Meklingsattest

Har dere barn under 16 år plikter dere å møte til mekling på familievernkontoret før det kan reises sak for domstolen, jfr. barneloven § 51 hvor det fremgår at «Foreldre med felles barn under 16 år må møte til mekling før det vert reist sak om foreldreansvar, flytting med barnet ut av landet, kvar barnet skal bu fast eller om samvær.»

Gjennomført mekling er en absolutt forutsetning for å kunne reise sak for domstolen. Mekling er imidlertid ikke nødvendig dersom det foreligger særlige grunner for å begjære midlertidig avgjørelse. Med særlige grunner menes at barnet kan lide fysiske eller psykiske belastninger, hvis det ikke treffes en avgjørelse raskt.

Saksforberedende møte

Retten vil i sak etter barneloven beramme et saksforberedende møte. Et slikt møte er et annet spor enn en hovedforhandling. Siktemålet er å forenes om en løsning som er til det beste for barna og inngå et rettsforlik. Fordelen med å inngå et rettsforlik er at du har muligheten til å gjøre avtalen fleksibel. Dette i motsetning til en dom.

Retten vil enten av eget initiativ eller ved at en av partene krever det oppnevne en sakkyndig. Sakkyndig vil bistå med råd og ha en veiledende funksjon både i forhold til saksforberedende møte og en eventuell hovedforhandling.

Hovedforhandling

Dersom man etter saksforberedende møte innser at man står langt fra hverandre vil det bli berammet en hovedforhandling.

Domstolens vurdering tar utgangspunkt i hva som anses å være til barnets beste, både i dag og på sikt. Dette innebærer at foreldrenes interesse vil være av mindre betydning for domstolens vurdering. Domstolen skal foreta en helhetsvurdering hvor flere momenter vil inngå, blant annet hensynet til status quo, samlet foreldrekontakt, hensynet til søskenkontakt, unngå miljøskifte og tilknytning til foreldrene. Barnets mening vil ha betydning ut ifra alder og modenhet.

Denne artikkelen er skrevet av advokat Zartash Bashir. Ta gjerne direkte kontakt på e-post bashir@casus.no eller på telefon 918 07 911 for en uforpliktende samtale.


Kontakt oss

Trenger du advokat? Send oss en uforpliktende henvendelse. Vi er alltid tilgjengelig og svarer raskt.

Svargaranti på 3 timer dersom henvendelsen er sendt mellom 06.00-21.00.

Takk for at du tok kontakt med oss.
Vi svarer deg om kort tid.
Ops! En feil skjedde ved innsending av skjema, vennligst prøv igjen